Ajánló

Források Debrecen történetének kutatásához

Általános (esemény- és társadalomtörténet):

 • Balogh László (összeáll.), Utcanévi adattár. In: Balogh László, Debrecen város utcanévkatasztere, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen, 2007, 21-[452].
 • Debrecen címtára, Debreceni Kereskedő Társulat, Debrecen, [cca. 1940], 2. kiad.
 • Debreceni Képes Kalendárium 1901 – 1948 (https://epa.oszk.hu/02000/02034)
 • Debrecen Története 1-7. köt. (Debrecen, 1984 – 2002)
 • Gonda László (Gonda Moshe Elijáhu): A debreceni zsidók száz éve (A Debreceni Zsidók Emlékbizottsága Kiadása, Tel Aviv, é.n.)
 • Siró Béla: Debrecen megpróbáltatásai. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó, Debrecen, 2007.
 • Tímár Lajos: Asszimiláció vagy cionizmus? – A debreceni zsidóság társadalma a két világháború között (Múlt és Jövő, 1994/1, 31-42. old.)

Holokauszt:

 • Braham, Randolph L.: A magyar holokauszt I-II (Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1988)
 • Braham, Randolph L.: A népirtás politikája – Holocaust Magyarországon I-II. (2., bővítet kiadás, Belvárosi Könyvkiadó, Budapest, 1997)
 • Database of Holocaust Survivor and Victim Names (United States Holocaust Memorial Museum: www.ushmm.org)
 • Diszkrimináció emancipáció – asszimiláció diszkrimináció – Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára 1848 – 1944 I. – Zsidó és zsidó származású tanárok (Történeti Elitkutatások – Historical Elite Research 8. Szerkesztette: Kovács I. Gábor. Elte Eötvös Kiadó, 2012)
 • Holokauszt Emlékközpont (www.hdke.hu)
 • Husvéth András – Kovács Gergely: Adalékok az apafai tömeggyilkosság vizsgálatához (archívNET, 18. évf., 2018, 1-2. sz.)
 • Kádár Judit: Revizionálás – Hankiss János: Európa és a magyar irodalom a honfoglalástól a kiegyezésig (Magyar Narancs, 2006/12. (03.23.)
 • Karsai László: Holokauszt (Pannonica Kiadó, 2001)
 • Karsai László: A magyarországi zsidótörvények és rendeletek, 1920 – 1944 (in: A holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Szerk.: Molnár Judit. Balassi Kiadó, 2005)
 • Karsai László: Orvosok a Horthy-korszakban (Élet és irodalom, LXII. évfolyam, 37. szám, 2018. szeptember 14.)
 • Kádár Gábor – Vági Zoltán: Hullarablás – A magyar zsidók gazdasági megsemmisítése (Hannah Arendt Egyesület, Jaffa Kiadó, Budapest, 2005)
 • Kerepeszki Róbert: A numerus clausus 1928. évi módosításának hatása Debrecenben (Múltunk, 2005. 4.)
 • Kerepeszki Róbert: A Turul Szövetség 1919 – 1945 (Attraktor könyvkiadó, 2012)
 • Kirekesztők – Antiszemita írások 1881 – 1992. (Válogatta: Karsai László. Aura Kiadó, 1992)
 • Kovács M. Mária: Numerus Clausus  Magyarországon, 1919-1945 (in: Jogfosztás – 90 éve: tanulmányok a numerus claususról. Szerk.: Molnár Judit. Nonprofit Társadalomkutató Egyesület, 2011, Budapest).
 • Pelle János: A Soa Debrecenben. Valóság, 57. évf. 12.sz. 40-72. old.
 • Pelle János: Fajvédő orvosok és a holokauszt (Élet és Irodalom, LXII. évfolyam, 36. szám, 2018. szeptember 7.)
 • Prepuk Anikó: A kirekesztéstől a deportálásig. História, 2004/02-03, 32-38. old.
 • Síró Béla: A debreceni zsidóság szellemi arcképéhez (Múlt és Jövő, 1994/1, 47-58.old.)
 • Síró Béla: A debreceni zsidóság a vészkorszak idején (Történeti Tanulmányok IV., Debrecen, 1995)
 • Szita Szabolcs: Magyarország német megszállása: az első hetek /www.nemzetisegek.hu/repertorium/2004/02/NEMCIK.PDF)
 • Ránky György: 1944. március 19. (Kossuth Könyvkiadó, 1978)
 • Ungváry Krisztián: Kerülve kellemetlen kérdéseket (Magyar Narancs, 2001/22., 05.31.)
 • Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer és antiszemitizmusának mérlege – diszkrimináció és társadalompolitika Magyarországon 1919-1944 (Jelenkor Kiadó, Budapest, 2016)
 • The Central Database of Shoah Victims’ Names (Yad Vashem – The World Holocaust Remembrance Center: www.yadvashem.org)

Rendfenntartás:

 • A Magyar Királyi Csendőrség zsebkönyve, 1887–1944, 1–52. évf. (https://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=2994)
 • Filep Tibor A politikai rendőrség Hajdú-Biharban 1957-1989 III/III , Debrecen, 2011.

Múzeumtörténet:

 • Héthy Zoltán: A Debreceni Múzeumbarátok Körének története 1927-1949 (DMÉ 1972, 563-596. old.)
 • Kovács József: Bombák árnyékában –  A Déri Múzeum viszontagságai 1939 – 1945 között Sőregi János Naplójában (DMÉ 2017, 171-185.old.)

Hadtörténet:

 • Horváth Attila, Légitámadás a debreceni Nagyállomás ellen 1944. szeptember elsején (Új nézőpont, 2014/1, 37-59.)
 • Horváth Attila, Magyarország amerikai bombázása a II. világháborúban : „Patakokban folyt az ártatlanok vére…” : a Debrecen elleni első amerikai légitámadás 1944. június 2. : a Frantic Joe hadművelet nyitónapja (Lícium-Art Könyvkiadó-és Kereskedelmi Kft., Debrecen, 2014.)
 • M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd légierő 1938-1945 (Zrínyi Kiadó, 1999.)
 • dr. Pataky Iván: Ami a „Frantic Joe I.” légi hadművelet hátterében történt (Magyar Szárnyak, 1977/25, 77-81. old.)
 • Pászti László: Debrecenben jártunk 2. Egy város tragédiája 1944 nyarán (https://blog.oszk.hu/foldabrosz/debrecenben-jartunk-2-egy-varos-tragediaja-1944-nyaran)

Oktatás- és kultúrtörténet:

 • A Debreceni Egyetem története 1912 – 2012 (Szerkesztette: Orosz István és ifj. Barta János, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012)
 • Asztalos Dezső – Lakner Lajos – Szabó Anna Viola: Kultusz és áldozat a Debreceni Csokonai Kör (Debrecen, 2005)
 • Bakó Endre: A debreceni Tisza István Tudományos Társaság történetéhez (HBM-i Levéltár Évkönyve, 11. sz./1984)
 • Bakó Endre: Debrecen, lelkem székvárosa (Debrecen, 2006)
 • Ernyedetlen szorgalommal – A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1929 – 1945) (Historia Facultatis Iuridicae IV. Szerkesztette: P. Szabó Béla. Debrecen, 2014)
 • Lakner Lajos: Irodalom és értelmiség a századfordulós és a két világháború közötti  Debrecenben (A Csokonai Kör irodalomszemlélete) (DMÉ 1991, 365-383. old.)
 • Lakner Lajos: Az Árkádia-pör fogságában – A debreceni Csokonai-kultusz (Debrecen, 2014)
 • Lovas Enikő Amália: Debrecen „Arany Embere” – Steinfeld Mihály és családja (Új nézőpont, 2019., 6. évf. 1. sz. 82-113. old.)
 • Mudrák József – Vincze Tamás: Pap Károly irodalomprofesszor, a Debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem 1924-1925. tanévi Rector Magnificusa (Gerundium: Egyetemtörténeti közlemények Vol. 7. nr. 1-2/2016, 5-22. old.)
 • Oláh Gábor: Naplók (Szerkesztette, a jegyzeteket és az utószót írta: Lakner Lajos, Debrecen, 2002)
 • Tamusné Molnár Viktória: Tankó Béla a sokoldalú tudós (www.academia.edu/6852056/Tankó_Béla_a_sokoldalú_tudós)