Az egykori múzeumigazgatóhoz, dr. Sőregi Jánoshoz írt levelek II. rész

2023. 11. 29. | Forráskutatás, Kultúra | 0 hozzászólás

A méhkasalakú üregekkel kapcsolatos levelek

Szerző: Korompai Balázs

A közelmúltban a fenntartónk jóvoltából Sőregi Jánoshoz, múzeumunk volt igazgatójához írt levelekkel gazdagodtunk. Ezek a levelek 1928-1948 közöttiek. Összesen 38 darab levélről van szó. Ezeket három csoportba osztottam. A legfontosabb csoportot azok a levelek alkotják, melyeket Déri György, Déri Györgyné és Déri Miksa írtak. A második csoport az, amely Sőregi méhkasalakú üregekkel foglalkozó feltárásaihoz kapcsolódnak. [1] A harmadik egység pedig az egyéb témákat jelenti. A levelek forrásközlésére ebben a sorrendben kerül sor.

A levelek átírása során a nyilvánvaló helyesírási, nyelvhelyességi vagy központozási hibákat, hiányokat a jobb érthetőség miatt javítottam. Néhány esetben előfordult, hogy a kéziratos levélszövegekben egy-egy szó kiolvashatatlan volt, ezt így jeleztem: …
A levelek szövege előtt néhány sorban ismertettem az adott levelet és a hozzá tartozó borítékot is. A leveleket jellemző régies alakokat vagy egyéni írásformákat nem javítottam, pl. Debreczen, czím, injektió, doctor stb.

Most, a forrásközlés során, csak a levelek szövege kerül megjelenésre, három alkalommal, a fenti felosztás szerint. A levelekben foglaltak elemzése, kísérő tanulmánya később készül el. Fontosnak tartottam, hogy az érdeklődő közönség mielőbb megismerhesse ezt a rendkívül fontos levélanyagot, mivel igen sok és értékes adat található bennük.

A méhkasalakú gödrök feltárásának helyszíne: „Debrecen város látképe az új városi téglagyárból nézve. Előtérben a széles Tócó-völgy, mely jelenleg bellegelő. Balra a balmazújvárosi műút, megette a városi vízmű-telep.”
Kozmann Leó felvétele, 1931.

1.,

Dr. Balla Bertalan névjegykártyára írt autograf levele Sőregi Jánoshoz, a hozzá tartozó borítékkal, nagyságos Dr. Sőregi János urnak városi muzeumőr Helyben Déri Muzeum címzéssel. A névjegykártya felirata: Dr. Balla Bertalan Debrecen sz. kir. város tanácsnoka.

Kedves Kartársam!

A részemre küldött ősrégészeti tanulmányát hálás köszönettel vettem. Adja Isten, hogy még számtalan ily értékes munkával gazdagíthassa kedves kartársam a magyar tudományos életet.

Szíves figyelmét s a küldött nagy értékű munkát ismételten köszöni
Debr. 932. nov. 23.
szívélyes üdvözlettel
őszinte híve:

2.,

Banner János írógéppel megírt levelezőlapja autograf aláírással Sőregi Jánosnak. A levelezőlapon 10 filléres bélyeg és szegedi postabélyegző. A feladó bélyegzővel adta meg adatait.

Nagyságos
Sőregi János
múzeumőr úrnak
Debrecen
Déry múzeum

Kedves Barátom!

Dolgozatod megküldéséért fogadd hálás köszönetemet. A probléma rendkívül érdekes, de megoldása nem minden korra érvényes. Találtam én jazig gödröt konyhahulladékba ágyazva is, nem is szólva az ószentiváni 80 gödörről, amelyik bizony csak lakás volt. Kérlek ne feledkezz meg a múzeum békésmegyei anyagáról. Szeretettel ölel híved:

Szeged, 1933. 1.15.
János

3.,

Bátky Zsigmond autograf levele a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tára hivatalos fejléces levelező lapján Sőregi Jánoshoz. A levelezőlapon egy 4 filléres és egy felülbélyegzéssel 6 filléres bélyeg található elmosódott postabélyegzőkkel. A címzés: Nagyságos Dr. Sőregi János muzeumőr Úrnak Debrecen Déri Muzeum.

Kedves Kollega Uram,

„A méhkasalakú földbevájt üregek problémája” című nb. tanulmányának szíves megküldéséért hálás köszönetét jelenti
Bpest 932 nov. 12.
mindenkor kész híve
Bátky Zsigmond

A vidéki közgyűjtemények támogatására július, augusztus, szeptember és október hónapon, eddig mindössze 430 P-t utalt ki a miniszterium. Reméljük, hogy később emelni fogja az összeget. Kecskemétnek a város mindössze 200 P. javadalmat szánt. Bizony szomorú számok!

4.,

Cholnoky Jenő egy oldalas autograf levele Sőregi Jánoshoz a hozzá tartozó hivatalos borítékkal. 20 filléres bélyeggel bérmentesítve, rajta Budapest 932 nov 14. postabélyegző, a boríték hátoldalán Debrecen 932 nov. 14. érkezési postabélyegző. Feladó előrenyomtatva a borítékon: Kir. Magy. Pázmány Péter Tud. Egyetem Földrajzi Intézete Budapest, VIII. Múzeum-körút 8. Telefon: J. 368-91. A címzés tintával: Nagyságos Dr. Sőregi János múzeumőr Urnak Debrecen Déri-múzeum. A címzés fölött ceruzával felírva: Válasz ment XI. 18. A válasz fogalmazványa a levél hátoldalán olvasható. A levélpapír is fejléces, közel azonos szöveggel, mint a boríték: Kir. Magy. Pázmány Péter-Tudományegyetem Földrajzi Intézete Budapest VIII., Múzeum-körút 8. Telefon: József 368-91. Budapest, 1932. XI. 14.

Igen tisztelt Doktor Úr!

Nagy figyelemmel olvastam el a méhkas-alakú üregek problémájáról írt dolgozatát s gratulálok a helyes értelmezéshez. Vannak még kételyeim is. Miért nem bányászták úgy ezt az anyagot, mint ahogy ma a cigányok bányásszák a vályogvetéshez való anyagot? Sokkal egyszerűbb és kevésbé fáradságos lett volna. Amit magyarázatul felhoz, nem tartom még elegendőnek. No de majd megtaláljuk ennek a magyarázatát is.

A nagybecsű értekezés megküldéséért fogadja hálás köszönetemet.
Szíves üdvözlettel
Dr. Cholnoky Jenő

A válasz fogalmazványa

Méltóságos Uram!

Valóban hálásan köszönöm, hogy „A méhkasalakú földbevájt üregek problémája” c. dolgozatomat nb. figyelmére méltatta és hogy arra vonatkozó elismerő soraival megtisztelt. Miután nagy örömömre több becses hozzászólást és véleményt kaptam és még várok is dolgozatomra vonatkozólag, méltóztassék megengedni, hogy egyrészt az adminisztráció egyszerűsítése, másrészt adandó válaszaim összegzése s így bizonyára érdekesebbé tétele végett csak későbben adjam meg szerény válaszomat és felfogásomat Méltóságod kételyeire vonatkozólag.

Ezúttal bátorkodom felhívni becses figyelmét az elmúlt nyáron a szatmármegyei Panyolán végzett régészeti ásatásomra, melyről dr. Scherf oszt. geológus úrtól már bizonyára hallott Méltóságod és amelynek fényképét ide mellékelem. Magam részéről már megalkottam az építmény rendeltetésére vonatkozó elméletemet, azonban nagy kitüntetésnek venném, ha a lelőhely geográfiai és földtani viszonyainak megtekintésére a jövő év tavaszán időt szentelne és Méltóságod által meghatározott napon velünk együtt oda kiszállana.
Fogadja Méltóságos Uram nagyrabecsülésem és mély tiszteletem nyilvánítását

múzeumőr
a régészeti osztály vezetője

Méltóságos
Dr. Cholnoky Jenő
egyetemi tanár úrnak
Budapest, VIII.
Múzeum körút 8.
M. Kir. Tud. Egyetem
Földrajzi Intézete

5.,

Gunda Béla egyetemi hallgató autograf levelezőlapja Sőreghy Jánoshoz, 10 filléres bélyeggel bérmentesítve, elmosódott postai bélyegzővel. A levél szövege alatt piros ceruzával egy verem rajza és Küldendő felirat, alatta fekete ceruzával: elküldve 932 X/31.

Nagys.
Sőreghy János
múz. ig. úrnak
Debrecen
Déry Múzeum

Tisztelt Igazgató Úr!

Győrffy István egy. m. tanár úrra hivatkozva (az ő irányítása mellett néprajzi tanulmányokat végzek) tisztelettel kérem az Igazgató Urat, hogy a prehisztorikus vermekről írt tanulmányát címemre elküldeni szíveskedjék. A gabonásvermek, boglyaalakú gabonások kérdésével foglalkozom s igen nagy szükségem volna az említett b. tanulmányra.

Teljes tisztelettel
Gunda Béla
egyetemi hallgató
VII. Hársfa-utca 59/b.
Budapest

6.,

Hóman Bálint egy oldalas, gépelt, autograf aláírásos köszönőlevele a minisztérium préselt pecsétes, csúnyán körülvágott hivatalos levélpapírján, a hozzá tartozó pecsételt fejléces (A magyar. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztertől.) borítékkal. Hivatalból Dij átalányozva pecséttel ellátva. Két postabélyegzővel: Budapest 932. nov. 16 és Debrecen 932. nov. 17. A boríték hátoldala közepén a minisztérium miniszterének kis méretű, kör alakú pecsétjével.

Budapest, 1932. november 13.

Kedves Barátom!

A méhkasalakú földbevájt üregek problémájával foglalkozó tanulmányodnak megküldésével tanúsított szíves figyelmedet nagyon köszönöm.
Szíves üdvözlettel vagyok
híved:
Hóman

Nagyságos
dr. Sőregi János úrnak,
múzeumőr, az ősrégészeti osztály vezetője,
Debrecen.

7.,

Ismeretlen zöld ceruzás, autograf levelezőlapja Sőregi Jánosnak, budapesti postabélyegzéssel, 1932. dec. 19. dátummal. Nagyságos Dr. Sőregi János muzeum őr urnak Debreczen Muzeum címzéssel. Az aláírásként szereplő név: Feri olvasata bizonytalan!

 1. XII.19.

Kedves Barátom!

Köszönöm az érdekes dolgozatodat. Véleményem szerint a gyakorlati szempont látszólag legalább is ellene szól, mivel sokkal könnyebb lett volna árkokban dolgozni, mint ismételten megkezdett gödrökben?!?!?!

ölel Feri
Minden jót az új Esztendőben

8.,

Láng Nándor két oldalas autograf levele Sőregi Jánoshoz a hozzá tartozó borítékkal. Rajta két 10 filléres bélyeg, Budapest 932 nov. 8. és Debrecen 932 nov 9. postabélyegzések. Hátoldalán a feladó: Dr. Láng Nándor Bp. I., Attila u. 81.- Címzés: Ngs Sr. Sőregi János múzeumőr úrnak Debrecen Déri Múzeum.

Bp. 32XI8

Kedves Barátom,

Köszönöm szépen a Méhkasszerű üregek problémájáról szóló tanulmányod szíves felajánlását. Már a Múzeumi jelentésből olvastam, most újra s mondhatom érvelésed föltevésedet nagyon plauzibilissé teszi s bizonyos, hogy az az archeologusok érdeklődésének homlokterébe kerül. Ásatásaidat bizonyára folytatod, s megtalálod a gödrök mellett a kemencét v. kemencéket. Most már értem, hogy egy tavalyi beszélgetésünk alkalmával miért nem akartál nyilatkozni az üregek rendeltetéséről: a feleletet megkaptam most szép és alapos tanulmányodban.
Légy szíves, kérlek, Ecsedi barátomnak is köszönetemet jelenteni, hogy a 3 nekem hiányzó múzeumkiadványból egyet megküldött, úgy látszik a másik 2 már elfogyott és köszönöm igazán jól szerkesztett múzeumi Vezetőtök megküldését.
A múzeum kiadványait ezentúl is kérem, (szükség esetén árukat költségesen megtérítem)

Szíves üdvözlettel
igaz híved
Láng Nándor

Örömmel látom, milyen ügyesen rajzol Kollonits, őt is üdvözlöm.

9.,

Löfkövits Arthúr névjegykártyára írt autograf levele Sőregi Jánoshoz. A névjegykártya felirata: Löfkövits Arthúr
v. Városi Muzeumi Igazgató
A Ferenc József-rend lovagja
Debrecen.

Kedves Dr. Sőregi!

Köszönet szíves figyelméért. Élvezettel olvastam az érdekes és értékes tanulmányt. Remélem és szívből kívánom, hogy az Önnek dicsőségére és hasznára leend.

K. Nejét s Önt, szívélyesen üdvözli, híve,
Löfkövits
932 Dec 5.

10.,

Monus Ferenc autograf levelezőlapja Sőregi Jánoshoz, Miskolcz 932 dec 7. bélyegzővel.

Dr. Monus Ferenc
postafőnök Miskolc főposta
Nagyságos
dr. Sőregi János úrnak
Debrecen
Déri múzeum

Jánoska kedves, ősrégészeti tanulmányodat nagyon köszönöm, csak most olvashattam el. Igaz szeretettel gratulálok. A méhkasalakú földbevájt üregek problémája, nekem már nem probléma többé: okosan, nagyon érdekesen megtanítottál a helyes elméletre.

Mégegyszer köszönöm kedves figyelmedet s további eredményes kutatást és munkát kíván
igaz barátsággal:
Miskolc, 1932 XII/7
Dr. Monus Ferenc

11.,

A Somogyi-könyvtár és Városi Muzeum Szeged hivatalos fejléces borítékjában fejléces levélpapíron Móra Ferenc autograf, két oldalas levele Sőregi Jánoshoz. Két 10 filléres bélyeggel ellátva, a postai bélyegzők Szeged 933. Feb. 19 és Debrecen 933 Feb. 20. feliratos. A boríték hátoldala vörös és fekete ceruzával összefirkált. Móra Ferenc kézírása nagyon nehezen olvasható, sok esetben jelzésértékű.

Szeged, 1933. II. 19.

Kedves Öcsém!

Sok ügyű-bajú ember lévén, csak az éjszaka jutottam hozzá, hogy kaptárlakás-tanulmányodat elolvassam. Szívből gratulálok hozzá. Azt hiszem, megtaláltad az agyag-gödrök rejtélyének nyitját. Én csak addig jutottam el már … régész koromban, hogy lakásnak semmi esetre se szolgálnak. Csak azért nem szégyellem magam, mert más se jutott eddig, mint te, pedig most már, te utánad Columbus tojásának látszik a dolog.

Szeretnélek azonban egyszer lehozni erre mifelénk is, a homokra. Mert én nemcsak agyagban találom ezeket a zacskókat, hanem a homokban is, cserepekkel, hulladékcsontokkal, több-kevesebb hamuval és a kiégett paticsfaldarabokkal. Sajnos ezeknek a felmérése nehéz, mert a körvonalak bizonytalanok, a homokban minden elmosódik. Szeretném, ha egyszer ezekre is beleadnád az eszedet, amit igen becsülök.

… … együtt szívből köszönt öreg kollégád
Móra Ferenc

12.,

Rácz Lajos autograf levelezőlapja Sőregi Jánosnak, sárospataki postabélyegzővel.

Tekintetes
Dr Sőregi János
múzeumőr úrnak
Debrecen
Déri-Múzeum

Kedves János Öcsém!

Értékes dolgozatát megkaptam s már átböngésztem,- fogadja érte mély köszönetemet. A napokban talán nekem is alkalmam lesz valamivel viszonozni.
A múzeumi jelentést is megkaptam régebben s azt beadtam a főiskolai könyvtárba.

Szíves üdvözlettel igaz barátja
Sárospatak, 1932 nov. 22.
Rácz Lajos

13.,

Scherf Emil autograf, 20 filléres, zárt levelezőlapja Sőregi Jánosnak. Rajta Budapest 932. sep. 28. postabélyegző. Feladó: Dr. Scherf Emil Budapest, VII, Stefánia-út 14. Címzett: Nagyságos Sőregi János dr. úrnak Panyola Szatmármegye községi előljáróság útján.

Budapest, 1932. IX. 28.

Kedves Jánoskám! – Kedves leveledért és kéréseim készséges teljesítéséért fogadd leghálásabb köszönetemet. Most csak azt írd meg kérlek, hogy a nekem szánt 200 példányért járó 120 pengőt hová fizessem be? Neked-e, debreceni Déri-Múzeumi vagy panyolai címedre, vagy egyszerre a nyomdának? Az utóbbi esetben kérném annak pontos címét. A német kéziratot már elküldtem Debrecenbe, amikor k. leveled jött s így a kívánt korrekturákat nem végezhettem már el. – aggodalmaid a „társszerzőséget” illetőleg csak jó baráti szívedet mutatják, de egészen indokolatlanok. Hiszen a munka szerzője Te vagy s én bizony csak nagyon általános megfigyeléseket fűzhettem hozzá! – Már megírtam, hogy Panyolára alig jövök, de azért értesíts kérlek, meddig maradsz ott? Nincs kizárva, hogy október első napjaiban Hadik grófhoz Tornanádaskára és onnét Aggtelekre. Nagyon hívnak. Esetleg hazamenőben kinézek Panyolára. Szíves üdvözletet küldök minden ottani ismerősnek, elsősorban Bődi bácsinak. Ölel: Emil

A „nagyfejűek” (Homan, Kozma) most mond miniszterségbe utaznak, kevés idejük lesz a Te „nem fontos” dolgaidra.

A panyolai feltáráshoz kiszálló kutatók, elöl Scherf Emil geológus.
Tiszapart, Panyola környékén – Sőregi János felvétele, 1932 tavasza

14.,

Scherf Emil autograf, 20 filléres, zárt levelezőlapja Sőregi Jánosnak. Rajta Budapest 932. okt. 3.és Panyola 932. okt. 5. postabélyegző. Feladó: Dr. Scherf Emil Budapest, VII, Stefánia-út 14. Címzett: Nagyságos Dr. Sőregi János Panyola (Vásárosnamény mellett) Szatmármegye. Címzés felé utólag beírva X. 3. A levélen tévedésből IX. 3. dátum szerepel.

Budapest, 1932. IX. 3.

Kedves Jánoskám!

Miután csak ma utazom Tornanádaskára, kb. 7-ig bezárólag ott leszek. Ha akkor mennék Panyolára, Te valószínűleg már régen elmentél onnan. Így tehát nem utazom oda. Hanem lehetséges, hogy visszafelé menet Pestre meglátogatlak Debrecenben, vagy pedig még jobban Tiszafüredre jöhetnénk össze, hogy megnézzük az őstelepet a hídnál és esetleg Marchharttal kimenjünk a Göbeerdei kanyarulaton lévő állítólagos templomromhoz. Hát a Panyolai Vásárosmező dombot nem nézed meg, illetve nem ásatsz ott? Írj választ (mindjárt) a következő címre: Dr. Sch. E. gróf Hadik-kastély Tornanádaska (Torna megye). Lehetséges, hogy csak két napig leszek ott s aztán Aggtelekre megyek. Ez esetben írok Neked. – Bódi bácsinak, Csonka főjegyző úrnak és Lengyel úrnak add át szíves üdvözletemet, a tiszteletes asszonynak kézcsókomat.

Igaz barátsággal és szeretettel ölel Emil

A tiszaporoszlói őstelep látképe.
Poroszló – Kozmann Leó felvétele, 1930.

15.,

Scherf Emil autograf, 20 filléres, zárt levelezőlapja Sőregi Jánosnak. Rajta Jósvafő 932. okt. 12. és Debrecen 932. okt. 13. postabélyegző. Feladó: Dr. Scherf Emil Jósvafő (Abaúj-Torna megye). Címzett: Nagyságos Dr. Sőregi János úrnak Debrecen Déri-Múzeum. A címzés felett utólag beírva kék ceruzával: X. 11

Jósvafő, 1932. X. 11.

Kedves Jánoskám!

Mg itt vagyok Jósvafőn, mert a beállott eső miatt 1-2 nappal halasztottam el elutazásomat. (Előzőleg, mint már megírtam, Tornanádaskán voltam Hadik grófnál.) Valószínűleg holnapután utazom Miskolczra és 13.-án érkezem Debrecenbe. Ha netalán akkor nem volnál Debrecenben, írd meg Miskolcra (Koronaszálló). Azonban kötelezettség nélkül jelzem ezt a dátumot. Attól tartok, hogy közben könyved korrektura-íveit elküldted Pestre s az most ott fekszik. Ha így volna, akkor talán írhatnál Németh Ferenc földtani intézeti portásnak, hogy küldje vissza Debrecenbe címedre és akkor ott javíthatnám át. Postámat nem küldték utánam s így nem tudok a dolgon másképp segíteni. A viszontlátásig szívélyesen üdvözöl

igaz barátod
Emil

16.,

Scherf Emil autograf zárt levelezőlapja Sőregi Jánoshoz. A 20 filléres zárt levelezőlapon még 3 darab négy filléres bélyeg van, rajtuk Budapest 932 okt. 17. postabélyegzők. Feladó: Dr Emil Scherf Budapest (Ungarn) VII. Stefánia-út 14. Geol. Címzett: Herrn Nagyságos Dr. J. Sőreghy in Ausztria Wien I. Burggasse 22. c/o. Frau Generalswitwe Augusta. A zárt levelezőlap hátsó oldalán talán Sőregi sk, ceruzás feljegyzése: Vásárhelyi Endre modellkészitő Bp. IX. Gyáli út 4 sz Orsz. Közegészségi Intézet.

Budapest, 1932. X. 17.

Kedves jó Jánoskám!

Éppen most kaptam a „Naturwissenhaftl. Verein J. Steiermark in Graz” melynek tagja vagyok, a tagdíjfizetési felhívását. Egy évre Schilling 6.50-et kell fizetnem. Nagyon leköteleznél, ha ezt az aránylag csekély összeget az én nevemben az egyesületnek beküldenéd. (Még hálásabban venném, ha mindjárt 2 évre 6.50X2= 13.00 Schillinget utalhatnál át.) Amennyiben kérésemet teljesíteni tudnád (postautalványon) a megfelelő ellenértéket a 120 pengővel együtt vagy Pesten térítem meg pengőben, vagy pedig Debrecenbe utalom át. A befizetésnek a következő címre kellene történnie: Professor K. Fabian, Graz. II. Bundesrealschule, Pestalozzistrasse 5. Zahlmeister der Naturw. Ver. J. Steiermark. (Az utalványra rá kellene írni: Mitgliedsbeitrag („A”-Mitglied) von Dr. E. Scherf Budapest VII. Stefánia-út 14. Ne haragudj a molesztálásért. K Feleségednek tiszteletteljes kézcsókomat. Ölel Emil

17.,

Scherf Emil autograf, 20 filléres, zárt levelezőlapja Sőreghy Jánoshoz. Rajta Budapest 932. nov. 2. és Debrecen 932. nov. 2. postabélyegzőkkel. Feladó: Dr. Scherf Emil Budapest VII. Stefánia-út 14. Címzett: Ngs. Sőreghy János dr múzeumőr úrnak Debrecen Déri-Múzeum.

Budapest, 1932. XI. 2.

Kedves Jánoskám! – Köszönöm a mutatóba küldött példányt és október 29.ről kelt szíves leveledet, melyet csak tegnap kaptam meg. Örülök, hogy a nyomdával rendbe jöttél s hogy értékes munkád az utánnyomás révén nem fog bibliográfiai ritkasággá válni, hanem hozzáférhető marad. A könyvecskének tőlem írt részébe a következő hibák vannak.

 1. old. 21. sor alulról régésznek írandó régészeknek helyett
 2. old. 18. ’’ ’’ löszszerű írandó lösszerű ’’
 3. old. 10. ’’ felülről hiányzik a sor … a zárójel
 4. old. 17. ” ’’ ’’ ’’ ’’ ’’
 5. old. 6. ’’ ’’ Prähistorikert írandó Prähistorischer helyett
  80 old. 17. ’’ alulról entscpricht írandó enttcpricht helyett
 6. old. 11. ’’ ’’ erőffneten ’’ erröffneten ’’
 7. old. 11. ’’ felülről deshalb után vessző teendő
 8. old. 9. alulról TREITZ írandó TRIETZ helyett.

Csak azért írom meg e hibákat, hogy esetleg egy új szedésnél kikorrigálhasd. A Tőled írt hibákat elküldés előtt ki fogom javítani. Szándékom, hogy a Stádiumnál a borítéklap szövegének megfelelő kiegészítéseket (a Te német címedet és az én magyar és német címemet) kiszedettem és a belső címlapra ráragasztom, ha akarod, Neked is küldhetek, bár ez Rád nézve nem fontos. Azt írod, hogy most 200nál több példányt is kaphatnék. Miután cserére külföldre sok példány kell s otthon is kell adni egyes kollégáknak összesen 300 példány volna a legjobb, tehát a most küldendő 100-on felül még 200-at nyomtathatsz részemre (az új címlappal). Ha ez valami okból nem konveniálna, akkor maradhatunk az összesen 200 drb.nál is s akkor a magyarok nem kapnak. Üdv és kézcsók feleségednek Emil

18.,

Scherf Emil autograf, 20 filléres, zárt levelezőlapja Sőreghy Jánoshoz. Rajta Budapest 932. nov. 5. és Debrecen 932. nov. 5 postabélyegzőkkel. Feladó: Dr. Scherf Emil, Bpest VII. Stefánia-út 14. Címzett Dr. Sőreghy János Debrecen Déri-Múzeum.

Bpest. 1932. XI. 5.

Kedves János komám!

A könyvek rendben megérkeztek. Hálás köszönet! Kozmann fényképei is megjöttek. Nem nagyon tüntette ki magát. A negatívokon sokkal több részlet van. Nagyon kemény papírost vett.
Hétfőn este Kessler barátom előadást tart az aggteleki barlang ú.n. „retek járatáról” s ehhez akartam neki képeket adni. Nagyon bosszant, hogy még mindig nincsenek meg mind a képek. Légy olyan jó szedd el Kozmanntól mind a negatívokat és küldd el sürgősen nekem. Most már 3 hét múlt el, mióta Debrecenben voltam. Eredmény: egy törött kazetta és 0 kép! Ilyen boltot nem csinálok többé!

Szervusz, …
Emil

A panyolai faépítmény a Tiszáról nézve, a 6 méter magas partfal előtt.
Panyola, Zsarókert – Kozmann Leó felvétele, 1932. október 5.

19.,

Scherf Emiltől származó boríték levél nélkül. A borítékon 4 és 16 filléres bélyeg, Budapest 932. dec 10 és Debrecen 932 dec. 11. postabélyegző. Címzett: Nagyságos Dr. Sőregi János muzeumi őr urnak Debrecen Déri-muzeum. A feladó: Dr. Scherf Emil, Bpst. VII. Stefánia-út 14. A címzés felett kék és vörös ceruzás felirások: XII. 10 A IV.ik ásatás előkészítése is. A boríték hátoldalán fekete, ceruzás, gyorsírásos, négy sor.

20.,

Surgoth Jenő egy oldalas, autograf levele Sőregi Jánosnak a Hajdúvármegyei és Debrecen városi m. kir. Gazdasági Felügyelőség Hivatal vezető feliratos, fejléces levélpapírján. Hozzá tartozó borítékján a levélpapírral egyező fejléc a hátoldalán, 10 filléres bélyeg és Debrecen 932. dec. 12. postabélyegzővel. Címzett: Nagyságos Dr. Sőregi János urnak muzeumőr Debrecen Déry Muzeum.

Kedves Barátom!

Értékes és tanulságos művedet nagy élvezettel olvastam át – és hálásan köszönöm, hogy azt kegyes voltál részemre megküldeni.

Debrecen 1932 XII. 11.

baráti híved
Surgoth Jenő

21.,

14×9 cm-es vastag papíron, tintával írt Viski Károly autograf levele Sőregi Jánosnak, Budapesten feladott, 10 filléres bélyeggel ellátva.

Nagys.
Dr. Sőregi János
múzeumőr úrnak
Debrecen
Déri Múzeum

Kedves János, köszönöm a megküldött szép tanulmányt, sok hasonlót kívánva múzeumotoknak és mindnyájunknak. Lajos bácsit, Ecsedi gazdát és Kovács mestert üdvözlöm.

Szeretettel köszönt
Viski Károly
Bp. 1932. XII. 18.

A Déri Múzeum régészeti osztályának berendezése, Sőregi János és Kovács mester, azaz ifj. Kovács János festőművész.
Debrecen – Kozmann Leó felvétele, 1930.

Jegyzetek:

 1. A méhkasalakú üregekről szóló tanulmányára egy évvel később maga Sőregi is reflektált a Déri Múzeum Évkönyvében: “melyben meggyőző érveket sorakoztattam fel amellett, hogy ezek az üregek nem lehettek sem lakások, sem élelemraktárak — mint eddig tévesen gondolták —, hanem egyszerű agyagbányák voltak azok, melyeknek nagyságát és formáját megalkotta a dolgozó ember teste, mint mechanikai műszer és a dolgozó ember szelleme, mint életét és alkotását talán babonásan féltő ősösztön. Csak másodlagos rendeltetésük volt a szemétgödör, amikor is a régészeket megtévesztő anyagok kerültek bele.” Sőregi János: A méhkasalakú földbevájt üregek problémája. In: Dr. Ecsedi István – Dr. Sőregi János (szerk.): A debreceni Déri-Múzeum évkönyve 1933. Debrecen, 1934. 56–57.


0 hozzászólás

Szólj hozzá!

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A maximálisan feltölthető fájlméret: 64 MB. Feltölthető fájltípus: kép. Drop files here