Adatkezelési tájékoztató a Déri Múzeum helyiertek.derimuzeum.hu weboldalán végzett adatkezelésekről

 

1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Déri Múzeum

Székhely: 4026 Debrecen, Déri tér 1.

Posta cím: 4001 Debrecen, Pf. 61.

E-mail cím: deri@derimuzeum.hu

Telefonszám: +36 52 322 207

2. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

Az Déri Múzeum adatkezelésére az alábbi jogszabályi rendelkezések vonatkoznak:

A személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR). A GDPR szövege ezen a linken keresztül elérhető az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

 

3. A regisztráció során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

 

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Felhasználó név Az adatbázis használatához a felhasználóknak az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges.
E-mail cím Az adatbázis felhasználók az adatbázisban történő azonosításához feltétlenül szükséges. A felhasználóval való kapcsolattartás célját szolgálja.
Vezetéknév Az adatbázis használatához a felhasználóknak az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges.
Keresztnév Az adatbázis használatához a felhasználóknak az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges.
Születési dátum Az adatbázis használatához a felhasználóknak az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges.
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a felhasználónév és az email cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az érintett nevét tartalmazza.

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a felhasználói fiók regisztrálása során megadott fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása.

3.3. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott kapcsolattartási adatokat a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A regisztráció törlése az érintett kezdeményezése alapján a deri@derimuzeum.hu email címen lehetséges.

3.4. Helyesbítéshez való jog

A GDPR 16. cikkének megfelelően, kérelmére az Ön kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát.

3.5. Törléshez való jog

A 3.1. alpont szerinti adatkezelés esetében a GDPR 17. cikk (1) bekezdésével összhangban Ön kérheti, hogy töröljük a Déri Múzeum által tárolt személyes adatokat.

3.6. Korlátozáshoz való jog

Ön kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:

  • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, amíg ellenőrizi Déri Múzeum a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • Déri Múzeumnak már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja, akkor arra az időtartamra korlátozzuk az adatkezelést, amíg a kérelmének jogszerűségét megvizsgáljuk. Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást. Az Déri Múzeum az adatkezeléskorlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolja.

3.7.  Tiltakozás

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a jogos érdek mérlegelése alapján végzett adatkezelés ellen. Ebben az esetben a Déri Múzeum megvizsgálja az Ön vonatkozásában az érdekmérlegelés jogalapján végzett adatkezelését, és amennyiben megalapozottnak találja a kérelmét, töröljük a személyes adatait. A vizsgálatunkról Önt mindenképp tájékoztatni fogjuk.

3.8. A joggyakorlás közös szabályai

A Déri Múzeum a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A kérelem megtagadása esetén a Déri Múzeum a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Déri Múzeum meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz a Déri Múzeum munkatárasai és az adatbázis fejlesztői férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében, ezeket harmadik félnek nem továbbítják.

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

A regisztráció során megadott személyes adatokat a Déri Múzeum székhelyén (4026 Debrecen, Déri tér 1.) található szervereken tárolja. A személyes adatok tárolásához a kutatócsoport más szolgáltatását nem veszi igénybe, adatfeldolgozót nem bíz meg. A kutatócsoport megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférést naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fér hozzá.

5. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei

Amennyiben az Ön megítélése szerint a Déri Múzeum adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.

5.1. Panasz benyújtás joga, Bírósági jogérvényesítés, kártérítés jogellenes adatkezeléssel kapcsolatban

Amennyiben Ön a személyes adatainak kezelése adatkezelés során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

  • közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül az I. fejezetben rögzített elérhetőségeken
  • az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf.: 9., https://naih.hu/online-ugyinditas
  • bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: birosagok.hu

6. Egyéb rendelkezések

Jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat a Szépművészeti Múzeum adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról szóló 7/2018. (VIII.28.) főigazgatói utasításban, illetve a vonatkozó jogszabályokban (különösen 2011. évi CXII. tv az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról, valamint 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról) foglaltakkal összhangban kell értelmezni.

 

Debrecen, 2023. május 15.